[cs_content][cs_element_section _id=”1″ ][cs_element_row _id=”2″ ][cs_element_column _id=”3″ ][x_custom_headline level=”h1″ looks_like=”h1″ accent=”false” class=”cs-ta-center” style=”color: hsl(0, 0%, 100%);”]Styrelse och stadgar[/x_custom_headline][/cs_element_column][/cs_element_row][/cs_element_section][cs_element_section _id=”5″ ][cs_element_row _id=”6″ ][cs_element_column _id=”7″ ][cs_text]

Styrelse

May Jacobsson | Ordförande
Eivor Nilsson | Sekreterare
Roy Aldén | Kassör och kontaktperson

Stadgar för den ideella Föreningen Maskrosbarnen

§ 1 Föreningens syfte är att ge humanitär och juridisk hjälp till utsatta barn och äldre personer. Särskilt stödja minderåriga barn då de som omhändertagna av samhället, utsatts för vanvård och övergrepp. Även att värna om barns och ungdomars framtid, att med förebyggande åtgärder förhindra kriminalitet, mobbning, rasism, vandalisering, spel- alkohol- och drogmissbruk.

§ 2 Aktiv medlem är alla som skriftligen ansökt om medlemskap i Föreningen Maskrosbarnen. Stödmedlem kan inlämna frivillig medlemsanmälan.

§ 3 Medlem ska ha rättigheten att ta del av dagordningen i god tid, innan styrelsemöte, för att kunna förbereda egna synpunkter.

§ 4 Medlem som aktivt deltar i föreningsverksamheten, arbetar utan ekonomisk ersättning.

§ 5 Föreningen är religion och partipolitiskt obunden.

§ 6 Årsmötet ska ta upp följande frågor:

 • Anteckna deltagande medlemmar på årsmötet. (Röstlängd).
 • Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst.
 • Val av ordförande, kassör, firmatecknare, sekreterare och protokolljusterare för årsmötet.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse och den ekonomiska berättelsen.
 • Revisionsberättelse.
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Val av ordförande för 2 år.
 • Val av kassör för 2 år.
 • Val av firmatecknare för 2 år.
 • Val av sekreterare för 2 år.
 • Övriga frågor som har tagits upp i kallelsen för årsmötet.
 • Styrelsens och revisorernas berättelse ska finnas med vid årsmötet.

§ 7 Förutom årsmötet ska det hållas minst ett öppet möte för medlemmarna samt styrelsemöte efter behov, dock minst ett möte varje halvår.

§ 8 Föreningens verksamhetsår (räkenskapsår) är kalenderår.

§ 9 Dessa stadgar kan ändras om beslut om ändring fattas av två medlemsmöten, som följer på varandra. Det ena av dessa möten ska vara årsmöte. Om föreningen ska upphöra, ska detta beslutas på årsmötet. Dessa stadgar är framtagna av Föreningen Maskrosbarnen.

Solna den 15 september 2018

Ordförande: May Jacobsson

Kassör och Firmatecknare: Roy E. Aldén

Justerat av Sekreterare: Eivor Nilsson

[/cs_text][/cs_element_column][/cs_element_row][/cs_element_section][/cs_content]